30976-71-7

Gold,[1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanaminato](triphenylphosphine)-