111601-60-6

Phosphonic acid, [2,2,2-trichloro-1-(4-methylphenyl)ethyl]-, dimethylester