400652-48-4

[(1R)-1-(AMINOMETHYL)-2-PHENYLETHYL]-CARBAMIC ACID PHENYLMETHYL ESTER