642463-81-8

Phosphonic acid,[[4-[7-chloro-3,4-dihydro-3-[[[4-(1-methylethyl)phenyl]methylene]amino]-4-oxo-2-quinazolinyl]phenyl]methyl]-, diethyl ester