922723-19-1

Carbamic acid,N-[(1S,2S)-2-[4-[[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]methyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-3-phenyl-1-(phenylmethyl)propyl]-, cyclopentyl ester